FISAT SZP Level 1 (Grundkurs Höhenarbeiter)

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
23-03-2020 - 27-03-2020
20103
Berlin
11-05-2020 - 15-05-2020
20104
Berlin
22-06-2020 - 26-06-2020
20105
Berlin
20-07-2020 - 24-07-2020
20106
Berlin
31-08-2020 - 04-09-2020
20107
Berlin
12-10-2020 - 16-10-2020
20108
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

FISAT SZP Level 2 (Höhenarbeiter)

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
09-03-2020 - 13-03-2020
20202
Berlin
20-04-2020 - 24-04-2020
20203
Berlin
08-06-2020 - 12-06-2020
20204
Berlin
06-07-2020 - 10-07-2020
20205
Berlin
24-08-2020 - 28-08-2020
20206
Berlin
14-09-2020 - 18-09-2020
20207
Berlin
Telefonische Anmeldung
Weitere Kurse findest du hier

FISAT SZP Level 3 (Aufsichtsführender Höhenarbeiter)

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
25-05-2020 - 29-05-2020
20302
Berlin
27-07-2020 - 31-07-2020
20303
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

Wiederholungsunterweisungen (WU) Level 1–3

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
06-04-2020 - 06-04-2020
WU2010
Berlin
07-04-2020 - 07-04-2020
WU2011
Berlin
29-04-2020 - 29-04-2020
WU2012
Berlin
30-04-2020 - 30-04-2020
WU2013
Berlin
04-05-2020 - 04-05-2020
WU2014
Berlin
02-06-2020 - 02-06-2020
WU2015
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) – Anwenderlehrgang

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
16-03-2020 - 17-03-2020
P 2003
Berlin
14-04-2020 - 15-04-2020
P 2004
Berlin
18-05-2020 - 19-05-2020
P 2005
Berlin
15-06-2020 - 16-06-2020
P 2006
Berlin
16-07-2020 - 17-07-2020
P 2007
Berlin
17-08-2020 - 18-08-2020
P 2008
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

Jährliche Wiederholungsunterweisung (PSAgA)

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
17-03-2020 - 17-03-2020
PWU 2003
Berlin
15-04-2020 - 15-04-2020
PWU 2004
Berlin
19-05-2020 - 19-05-2020
PWU 2005
Berlin
16-06-2020 - 16-06-2020
PWU 2006
Berlin
17-07-2020 - 17-07-2020
PWU 2007
Berlin
18-08-2020 - 18-08-2020
PWU 2008
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

NAWROCKI-ALPIN GmbH | Berlin Tel: +49(0)30 44 31 81-6